1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ.

 1.1. Ков’язький  дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Ромашка» Ков’язької селищної ради Валківського району Харківської області (далі –дошкільний заклад) створено на підставі рішення Ков’язької селищної ради  від 28 грудня 1964 року за № 55.

 1.2. Юридична адреса дошкільного закладу: 63021, Харківська область, Валківський район, селище Ков’яги,  вулиця Гагаріна, № 4, телефон  (05753) 6-72-98.

 1.3. Повна назва дошкільного закладу:

       Ков’язький  дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Ромашка» Ков’язької селищної ради Валківського району Харківської області

Скорочена назва дошкільного закладу: Ков’язький ДНЗ (дитячий садок) «Ромашка».

 1.4. Тип дошкільного закладу: загального розвитку.

 1.5. Засновник дошкільного закладу – Ков’язька селищна рада.

Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

 1.6. Власником майна є територіальна громада селища Ков’яги в особі Ков’язької селищої ради (далі – Власник).

 1.7.  Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими   актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами Міністерства освіти і науки України, інших  центральних  органів виконавчої влади, Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі - Положення), рішеннями та розпорядженнями Засновника, рішеннями  місцевих  органів  виконавчої  влади, іншими нормативно правовими актами, цим Статутом.

 1.8. Дошкільний заклад є юридичною особою, діє  на підставі статуту,  який затверджується Засновником за погодженням   з   відділом   освіти Валківської РДА,

 

Дошкільний   заклад    має    печатку   і   штамп встановленого    зразка,   бланки    з    власними    реквізитами, реєстраційний  рахунок  в  органах  Державної  казначейської служби України.

 1.9. Дошкільний заклад є неприбутковою бюджетною установою.

         Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників, (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) дошкільного закладу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

 1.10. Головною метою діяльності дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у догляді, розвитку та вихованні дітей.

 1.11.    Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

· реалізація державної політики в галузі освіти;

· збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;

· виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

· формування  особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів, набуття нею соціального досвіду;

· виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіти;

· формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки;

· здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї;

· надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини;

· оновлення змісту освіти, апробацію нових педагогічних технологій, методів і форм навчання.

 1.12. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у

межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, Положенням та даним Статутом. 

 1.13. Дошкільний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і

державою за:

· реалізацію основних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

· забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

 · створення безпечних умов для життя і здоров’я дітей, а також забезпечення безпеки перебування дитини в закладі впродовж визначеного часу, організацію медичної допомоги;

· відповідність обраних форм організації навчально-виховного процесу віковим психофізіологічним особливостям вихованцям;

· дотримання фінансової дисципліни та забезпечення матеріально-технічної бази.

 1.14. Взаємовідносини між Дошкільним закладом, юридичними та фізичними особами визначаються угодами про співробітництво, що укладаються між ними.

 1.15. У Дошкільному закладі не допускаються створення і діяльність організаційних структур політичних партій та релігійних організацій.

 2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

 2.1.Порядок комплектування дошкільного закладу визначається Засновником.

 2.2. Група  у дошкільному закладі комплектується за віковими (різновіковими) ознаками.

 2.3. Група комплектується відповідно до нормативів наповнюваності,

санітарно-гігієнічних  норм  і правил утримання дітей у дошкільних

навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або  осіб,  які

їх замінюють.

 Засновник може  встановлювати меншу від нормативів наповнюваність групи дітьми у дошкільному закладі.

2.4. Заклад розрахований на 35 місць.

 Наповнюваність груп дітьми становить: 35 осіб

· Дошкільний заклад має дві дошкільні групи:

Молодша група

Різновікова група

 2.5. Прийом дітей до   дошкільного   закладу здійснюється  керівником  протягом календарного року на підставі:

· заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

· медичної довідки  про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний  навчальний заклад;

· свідоцтва про народження дитини;

·  довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.

  2.6. Для прийому дітей з порушеннями слуху, зору,   мови,   опорно-рухового   апарату,   інтелекту,  затримкою психічного   розвитку    додатково  подається висновок психолого-медико-педагогічної  консультації, територіального  лікувально-профілактичного     закладу чи тубдиспансеру,  направлення відділу освіти Валківської РДА.

 2.7. Під час прийому дитини до дошкільного закладу,

керівник   зобов'язаний   ознайомити   батьків  або  осіб,  що  їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

 2.8. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також в літній оздоровчий період (75 днів).   

 2.9. Переведення дітей з однієї вікової підгрупи до іншої здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

 2.10. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватися:

· за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

· на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному закладі даного типу;  

· у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх  замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

 2.11. Письмове повідомлення батькам або особам, які їх замінюють про відрахування дитини із зазначенням причин надсилається по закінченні 2-х місячного терміну не пізніше ніж за 10 календарних днів.

          Забороняється безпідставне відрахування дитини з  дошкільного навчального закладу.

 2.12. Дошкільний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують  дошкільних  закладів,   та   надання   консультаційної допомоги сім'ї.

 2.13. Діти, які перебувають у дошкільному закладі під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у цьому закладі.

 3. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

 3.1. Режим роботи  дошкільного  закладу встановлюється його  Засновником  за  погодженням   з  відділом освіти Валківської РДА та органами управління охорони здоров'я.

              За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у дошкільному закладі дитина може перебувати протягом  дня або короткотривало (неповний день). 

 3.2. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні

Щоденний графік роботи дошкільного закладу: початок роботи о 7.30 годині, закінчення о 18.00 годині

 4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.

 4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до плану роботи, який складається на навчальний рік  і оздоровчий період.

 4.3. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з відділом  освіти Валківської районної державної адміністрації.

         План роботи дошкільного закладу на оздоровчий період додатково погоджується з відповідним  закладом охорони  здоров'я  у Валківському районі.

 4.4. У Дошкільному закладі визначена українська мова  навчання і виховання дітей.

 4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно  до вимог Базового компонента дошкільної освіти та вимог  діючих чинних програм.  

 4.6. Дошкільний заклад    для   здійснення навчально-виховного  процесу має право обирати програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому порядку МОН.

4.7. Дошкільний заклад огранізує освітній процес за  гуманітарним напрямком.

       З  метою  своєчасного  виявлення,  підтримки  та розвитку обдарованості,  природних нахилів та здібностей  дітей  дошкільний  заклад може організовувати освітній процес за одним чи кількома     пріоритетними     напрямами     (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний тощо).

4.8. Щоденна кількість і послідовність занять у підгрупах визначається розкладом занять, який складається відповідно до санітарно-гігієнічних, педагогічних вимог і затверджується завідувачем дошкільного закладу.    

         Зміна розкладу занять без дозволу адміністрації дошкільного закладу не допускається.

 4.9. Дошкільний заклад може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров’я України.

            Відмова батьків    або    осіб,   які   їх   замінюють,   від запропонованих додаткових освітніх послуг не може  бути  підставою для відрахування дитини з дошкільного закладу.

            Платні послуги  не  можуть  надаватися  замість  або в рамках Державної базової програми.

 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.

 5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування встановлюється Засновником.

 5.2. Забезпечення продуктами харчування дошкільного закладу здійснюється відповідно до діючих нормативів.

 5.3. Харчування дітей у  дошкільному  закладі  та його  кратність  залежить  від режиму роботи закладу та тривалості перебування в ньому дітей.

           Для дітей,  які  перебувають  у  дошкільному  закладі  менше шести годин,  організація харчування,  його форми і кратність визначаються за домовленістю з батьками або особами, які їх замінюють.

 5.4. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

     6.МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

 6.1. Медичне обслуговування дітей  у  дошкільному закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками Ков’язької амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

 6.2. Медичний персонал Ков’язької амбулаторії ЗПСМ здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

 6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

  7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

 7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти

дошкільного віку, завідувач, педагогічні працівники, помічник вихователя, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

 7.2. За успіхи у роботі учасники навчально-виховного процесу можуть бути відзначені державними та місцевими нагородами, іншими видами морального та матеріального заохочення працівників освіти відповідно до законодавства України.

 7.3.  Дитина має гарантоване державою право на:

· доступну та безоплатну дошкільну освіту;

· безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

· захист від будь якої інформації та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю і духовному розвитку;

· захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

· здоровий спосіб життя.

 7.4. Батьки або особи, які їх замінюють мають право:

 · обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування Дошкільного закладу;

· звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

· брати участь в покращенні навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

· захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

· інші права, що не суперечать Конституції України.

 7.5.         Батьки або особи, які замінюють їх, забов’язані:

· виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

· забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

· постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природничих задатків, нахилів та здібностей;

· поважати гідність дитини;

· виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

· своєчасно вносити плату за харчування дітей у дошкільному закладі у встановленому порядку;

· своєчасно повідомляти адміністрацію дошкільного закладу про хворобу дитини та можливість її відсутності;

· слідкувати за станом здоров’я дитини.

 7.6. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра, молодшого спеціаліста, до введення в дію Закону України «Про освіту» - вищу або середню спеціальну освіту),  забезпечує результативність та якість роботи,  а також  фізичний і психічний стан  здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

 7.7. Трудові відносини регулюються Кодексом законів України «Про працю», законами України «Про освіту», «Про дошкільну осіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього трудового разпорядку.

 7.8. Педагогічні працівники мають право:

· на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

· брати участь у роботі органів самоврядування дошкільного закладу;

 · на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах, тощо;

· проводити в установленому порядку науково-дослідну, експерементальну, пошукову роботу;

· вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дощкільного закладу;

· на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства України;

· об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

· на позачергову атестацію для отримання відповідної категорії та педагогічного звання;

· на захист професійної  честі та власної гідності;

· інші права, що не суперечать законодавству України.

 7.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

· виконувати цей Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу,  посадову інструкцію, умови трудового договору, накази та усні розпорядження завідувача, що не суперечать законодавству України;

· дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків або осіб, які їх замінюють;

· забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

· приймати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності;

· співпрацювати з сім’ями вихованців дошкільного закладу з питань навчання і виховання дітей;

· сприяти задоволенню попиту батьків на додаткові освітні послуги;

· виконувати інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

 7.10. Педагогічні  та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідувачем.  

 7.11. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дітей згідно із законодавством України.

 7.12. Працівники дошкільного закладу проходять періодичні  безоплатні медичні огляди в установленому законодавством України порядку.

 7.13. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка є обов'язковою і здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки України.

 7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови Колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи завідувачем відповідно до  законодавства України.

 7.15.Права, обов'язки та соціальні гарантії інших працівників

дошкільного   закладу     регулюються     трудовим законодавством  та  Правилами  внутрішнього розпорядку дошкільного  закладу.

 

8. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ.

 8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється його Засновником – Ков’язькою селищною радою та  відділом освіти Валківської районної державної адміністрації у межах повноважень, передбачених законодавством України.

 8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому законодавством порядку.

             На  посаду  керівника  дошкільного  навчального   закладу призначається  особа,  яка є громадянином України,  має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня "спеціаліст",  стаж  педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки,  а також організаторські здібності,  та  стан

здоров'я якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.

 Керівник дошкільного закладу:

·  здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

·  діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

· розпоряджається, в установленому порядку, майном і коштами дошкільного закладу в межах компетенції, і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

· приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

· видає, у межах своєї компетенції, накази,  контролює їх виконання;

· контролює організацію харчування і медичного  обслуговування дітей;

· затверджує план роботи дошкільного закладу і погоджує його з відділом освіти Валківської РДА

· за погодженням з профспілковим комітетом затверджує посадові (робочі) інструкції працівників;

· за погодженням з профспілковим комітетом затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку;

 · забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних

норм  і  правил  техніки безпеки,  вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

·  відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»  та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу;

· контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

· підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

· організує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

· щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну та фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб які їх замінюють;

· виконує інші дії, що виходять із цього Статуту, посадової інструкції та рішення Засновника згідно із законодавством України.

 8.3.  Колегіальним    постійно    діючим   органом   управління дошкільним закладом є педагогічна рада закладу.

До складу педагогічної ради дошкільного закладу входять завідувач,  вихователі, практичний психолог, музичний керівник, медичний працівник, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради дошкільного закладу можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Головою педагогічної ради дошкільного закладу є його завідувач. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада дошкільного закладу:

· оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;

· розглядає питання вдосконалення організації навчально-виховного процесу в дошкільному закладі, та приймає відповідні рішення;

· визначає план роботи дошкільного закладу та педагогічне навантаження працівників;

· затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

· обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

 · аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у Дошкільному закладі;

· визначає шляхи співпраці дошкільного закладу із сім’єю;

· розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників Дошкільного закладу;

· заслуховує звіти педагогічних працівників,  які проходять атестацію;

· затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;

· розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільний навчальний заклад.

Робота педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4 на рік.

 8.4. Органом   громадського   самоврядування   у   дошкільному  закладі  є  загальні  збори   колективу дошкільного закладу та батьків або осіб,  які їх замінюють,  що скликаються не рідше одного разу на рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

· обирають Раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють строк її повноважень;

·  заслуховують звіти голови ради дошкільного закладу, керівника дошкільного закладу з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності,

· розглядають питання    навчально-виховної,    методичної   та фінансово-господарської    діяльності    дошкільного   закладу;

· затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу;

· визначають інші функції, що не суперечать законодавству України.

 8.5. У період між загальними зборами  діє Рада дошкільного закладу, діяльність  якої  регулюється  цим Статутом.

Рада дошкільного закладу:

· організує виконання рішень загальних зборів;

· розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення та використання бюджету закладу;

· вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

· погоджує зміст та форми роботи з педагогічної освіти батьків;

· виконує інші функції, що не суперечать законодавству України.

 

До складу Ради дошкільного закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

         Кількість засідань ради визначається за потребою.

         Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

 8.6. У дошкільному закладі може створюватись  і діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян з метою залучення громадськості до розв'язання проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

         Піклувальна рада (у складі 7-15 осіб) створюється за рішенням загальних зборів  дошкільного закладу або Ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах  дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

         Основними завданнями піклувальної ради є:

· співпраця з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

· сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

· сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

· сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

· організація дозвілля та оздоровлення дітей і  працівників дошкільного закладу;

· стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

· всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

· сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

9. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

 9.1.  Матеріально - технічна база дошкільного закладу є власністю засновника.  

 9.2. Матеріально-технічна база дошкільного закладу включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання,  інші матеріальні цінності,   вартість   яких   відображено  у балансі  дошкільного  закладу   або   централізованої   бухгалтерії,   яка обслуговує дошкільний заклад.

 9.3. Матеріально - технічна база дошкільного закладу складається з  фінансів та майна, переданого йому, відповідно до законодавства, Ков’язькою селищною радою в оперативне управління, а також майна, придбаного за власні фінансові ресурси.

9.4. Майно дошкільного закладу використовується згідно з його призначенням.

 10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

 10.1. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу  провадиться  на  основі  кошторису,  який  складається  і затверджується відповідно до законодавства та цього Статуту.    

 10.2. Штатний  розпис  дошкільного  закладу затверджуються відділом освіти Валківської РДА за  погодженням  із   засновником дошкільного закладу на  основі  Типових штатних  нормативів  дошкільних навчальних закладів; 

 10.3. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

 · засновника;

 ·  відповідних бюджетів, що надходять у розмірі, не нижчому від  передбаченого нормативами фінансування;

  · батьків або осіб, які їх замінюють;

· кошти, одержані від громадян за надання платних послуг у галузі освіти, згідно із законодавством України;

· доходи від надання в оренду приміщень, обладнання та іншого майна;

· добровільні пожертвування та цільові грошові внески підприємств, установ, організацій та окремих громадян, фізичних і юридичних осіб;

 · інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

 10.4. Дошкільний заклад може надавати населенню платні освітні послуги згідно із законодавством України.

 10.5. Дошкільний   заклад   за   погодженням   із Засновником може  придбавати  і  орендувати  необхідне обладнання  та  інше  майно;  отримувати допомогу від підприємств, установ,  організацій  або  фізичних  осіб;   здавати   в   оренду приміщення,  споруди,  обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

 10.6. Порядок ведення діловодства,  бухгалтерського  обліку  та статистичної    звітності   у   дошкільному закладі здійснюється відповідно до законодавства України.

  

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

 11.1. Дошкільний заклад підпорядкований, підзвітний Засновнику- Ков’язькій селищній раді, відділу освіти Валківської районної державної адміністрації.

 11.2. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти та науки України.

Результати державної атестації дошкільного закладу оприлюднюються.

 11.3. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної освіти здійснюється   відділом освіти Валківської  районної державної адміністрації.                                                       11.4. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально- виховним процесом,  встановлюється Засновником дошкільного закладу  та проводиться відповідно до законодавства України.

 11.5. Засновник має право проводити планові та позапланові перевірки діяльності дошкільного закладу.

 12. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО.

 12.1. Дошкільний заклад відповідно до законодавства України має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, підприємствами, громадянами, організаціями, відомствами, науковими установами, фондами як на території України так і за її межами.

 13. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

 13.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію дошкільного закладу приймає Засновник у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 13.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

 13.3. У разі припинення діяльності дошкільного закладу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача активів здійснюється Засновнику  або зараховується до доходу його бюджету.

 13.4. При реорганізації  чи ліквідації дошкільного закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

  14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 14.1. Цей Статут набуває чинності після його затвердження та державної  реєстрації в уповноважених для цього органах.

  14.2. Зміни та доповнення до цього Статуту набувають чинності після їх реєстрації в установленому законодавством України порядку.